PROGRAM SARJANA MUDA SESI 2 2017/2018

KOD PROGRAM NAMA PROGRAM LEPASAN
STPM (A) STAM (F) MATRIKULASI (L) IPT LAIN (N) DIPLOMA UiTM (D) TAHUN AKHIR UiTM (T) ASASI LAW (V)